Kompleksowa obsługa płacowo - kadrowa:

- zakładanie, kompletowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników zatrudnianych przez Zleceniodawcę oraz innych dokumentów kadrowych Zleceniodawcy,
- weryfikowanie prowadzonej przez Zleceniodawcę ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników,
- sporządzanie standardowej dokumentacji w chwili i po ustaniu stosunku pracy, a w szczególności umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy,
- analizowanie dokumentacji osobowej i na jej podstawie ustalenie braków w dokumentacji,
- ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji kart urlopowych,
- sporządzanie właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika do ZUS,
- sporządzanie ewidencji i skierowań na wstępne, okresowe, kontrolne badania lekarskie,
- kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
- sporządzanie informacji dla pracowników o przysługującym urlopie wypoczynkowym, okresie wypowiedzenia,
- przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu druków zgłoszenia, wyrejestrowania, zmian;
- sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
- naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
- sporządzanie list płac na podstawie wszystkich obowiązujących u Zleceniodawcy składników wynagrodzeń,
- naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu
- sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA),
- ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.),
- ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- powadzenie kart zasiłkowych,
- sporządzanie list płac - ryczałt samochodowy,
- rozliczanie płacowe pracowników delegowanych do pracy za granicą do momentu obowiązywania polskich przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
- sporządzenie list płac dla członków Rady Nadzorczej,
- sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR, PIT 4R
- prowadzenie rozliczeń PFRON
- sporządzanie sprawozdań GUS

img

Kontakt

Umów się z Doradcą

Zadzwoń
(77) 481 82 40

Poleć tę stronę

Share  

Copyright © 2011 Abakus Sp. z o.o.

Abakus Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 40 A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel/fax: +48 774838255